Kế hoạch tài chính trọn đời 2013

Kế hoạch tài chính trọn đời

Brochure KHTC tron doi - Quyen loi toan dien 2015 A

Sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013” ra đời nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng, bên cạnh mục tiêu đáp ứng các nhu cầu bảo vệ tài chính trước những rủi ro không mong đợi.

Đây là sản phẩm bảo hiểm được Chubb Life thiết kế trọn gói, mang đến cho bản thân khách hàng và người thân trong gia đình nhiều giá trị bảo vệ hơn. Theo đó, ngoài Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản, khách hàng còn được tham gia thêm nhiều Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng để có sự bảo vệ toàn diện chỉ trong một Hợp đồng Bảo hiểm duy nhất.

Điểm nổi bật

Điểm độc đáo của sản phẩm này là sau khi trừ các khoản phí theo quy định, toàn bộ phí bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản và các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng sẽ được chuyển vào MỘT Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được hưởng quyền lợi đầu tư theo chính sách đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Như vậy, Giá trị Tài khoản hợp đồng sẽ cao hơn khi khách hàng lựa chọn tham gia thêm các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng.

Những Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng đi kèm:

 • Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng
 • Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y
 • Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y
 • Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ tài chính toàn diện điều trị ung thư
 • Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ tử vong
 • Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ mắc bệnh nan y
 • Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người hôn phối
 • Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người hôn phối tử vong
 • Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người giám hộ
 • Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người giám hộ tử vong
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nâng cao
 • Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện đặc biệt
 • Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng
 • Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ có điều chỉnh lạm phát

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp.